Δωρικό Ψήφισμα Καρπάθου

Posted by on Jan 21, 2020 in Ιστορία | No Comments

Visits: 181

Παραθέτουμε εδώ το πλήρες από της επιγραφής από το «Δωρικό Ψήφισμα Καρπάθου» (επιγραφή) στην αρχαία πόλη ΒΡΥΚΟΥΣ [1]:

 
1 [Μελαν]θ̣ίου {²⁷[Ῥοδ]ο̣ίου}²⁷ Βρυκού[ν]τ̣ιος εἶπε· ἐπειδὴ Μ̣η[νό]-
  [κρ]ιτος Μητροδώρου Σάμιος δεδαμοσιευ-
  [κὼ]ς ἔτη ὑπὲρ τὰ εἴκοσι ἐκτενῶς τε καὶ φιλο-
  [τί]μως θεραπεύων διατετελέκει πάντας
5 [κ]ατά τε τὰν ἐμπειρίαν καὶ τὰν ἄλλαν ἀνα-
  σ̣τροφὰν ἀνέγκλητον αὑτὸν παρέσχηται,
  λοιμικᾶς τε διαθέσιος γενομένας καὶ πολλῶν
  εἰς τοὺς ἐσχά̣τους̣ κινδύνους ἐμπεσόντων
  οὐ μόνον τῶν δαμετᾶν, ἀλλὰ καὶ τῶν παροικεύν-
10 των τὰν πᾶσαν ἐκτένειαν καὶ κακοπαθίαν
  παρεχόμενος παραίτιος γεγόνει τᾶς σωτηρ[ί]-
  ας, πρὸ τοῦ τε μισθωθήμειν διατρίβων ἐν Ῥ̣όδ̣ω̣[ι]
  πολλοὺς τῶν δαμετᾶν ἐν ἐπικινδύνο[ις]
  [δ]ιαθέσεσι γενομένους ἔσωσε μ̣[ι]σθὸν ο[ὐ]
15 [δ]ε̣ξ̣ά̣μ̣ε̣νο[ς] ε̣ὐ̣ν̣ο̣ϊ̣κ̣ῶ̣ς τε καὶ δικαί̣ω̣ς̣ [πρὸς ἕ]-
  [κα]σ̣τ̣ον τῶν κατοικεύντων ἐν τῶι περιπολ[ί]-
  ωι εἰσπορευόμενος διατετελέκει· ὅπως οὖν
  καὶ ὁ δᾶμος ὁ Βρυκουντίων φαίνηται εὐχάρι[σ]-
  τος καὶ τοὺς ἀγαθοὺς τῶν ἰατρῶν τιμῶν,
20 κυρωθέντος τοῦδε τοῦ ψαφίσματος δεδόχθα[ι]
  [τ]ῶι δάμωι· ἐπαινέσαι Μηνόκριτον Μητροδώρου
  Σάμιον καὶ στεφανῶσαι χρυσέωι στεφάνωι
  κ̣αὶ ἀναγορεῦσαι ἐν τῶι ἀγῶνι τῶν Ἀσκλαπιεί-
  ων, ὅτι “ὁ δᾶμος ὁ Βρυκουντίων ἐπαινεῖ καὶ
25 στεφανοῖ χρυσέωι στεφάνωι Μηνόκριτον
  Μητροδώρου Σάμιον ἐμπειρίας ἕνεκα καὶ καλοκἀ-
  γ̣αθίας”. ἐξέστω δὲ Μηνοκρίτωι καὶ εἰς τὰς πανα-
  [γ]ύρεις παραγίνεσθαι ἃς συντελοῦντι Βρυκούντι-
  οι· τὸ δὲ γενόμενον τέλεσμα εἰς τὸν στέφαν[ο]ν
30 τ̣ελεσάτω ὁ ταμίας· μετὰ δὲ τὰν κύρωσιν τοῦδε̣
  [τ]οῦ ψαφίσματος ἑλέσθω ὁ δᾶμος παραχρῆμα
  [ἄ]ν̣δρα· ὁ δὲ αἱρεθεὶς αἰ̣[τ]η[σ]άσθω ἐν τῶι σύμπαντ[ι]
  [δ]άμωι τὰν δόσιν τοῦ στεφάνου καὶ ὥστε ἀναθέ-
  μειν εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ποτειδᾶνος τοῦ Πορθμίου
35 στάλαν λιθίναν καὶ ἀναγράψαι εἰς αὐτὰν τὸ
  ψάφισμα καθ’ ὃ τετιμάκει ὁ δᾶμος ὁ Βρυκουντίων
  Μ̣ηνόκριτον Μητροδώρου Σάμιον· τὸ δὲ̣ [τ]έ̣λε̣σ̣[μα]
  [τὸ γε]ν̣<ό>[μ]ε̣ν̣[ον εἴς τε τὸν στέφανον καὶ τὰν στάλαν]
  [δότω ὁ ταμίας. αἱρέθηι ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνος Βρυκούντιος].

Δωρικό Ψήφισμα Καρπάθου, αντίγραφο

  1. https://epigraphy.packhum.org/text/139584
  2. https://kpedia.karpathos.net/423, σχετικό άρθρο στην Καρπαθοπαίδεια